Tillbaka

Paul Gustaf Andreios Lidback

In English

Farbror Eberhards koffert
Ur Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf

Amor Vincit Omnia
"Under läktartrappan i Svartsjö kyrka finnes ett skräprum, fyllt av dödgrävarnas utslitna spadar, av sönderbrutna kyrkbänkar, av förkastade bleckskyltar och annat skräp. Där inne, där dammet ligger tjockt och liksom gömmer det för varje mänskligt öga, står en kista, inlagd med pärlemor i den rikaste mosaik. Skrapar man dammet av den, så tycks den lysa och glittra som en bergvägg i en saga. Kistan är låst, och nyckeln finns i gott förvar, användas får den inte". Så börjar 31:a kapitlet i Gösta Berlings saga från 1891.

En ovanlig begäran
En dag i mars år 1855 ryktas det i Östra Emtervik, att kamrer Lidback begärt tillstånd att få sätta in en honom tillhörande koffert i församlingens kyrka. Där skall den förvaras till hans födelsedag den 21 mars 1900. Då vill han att den öppnas och innehållet blir offentliggjort. Det ligger ett par förseglade konvolut i kofferten. Om deras innehåll och budskap inte accepteras, så måste de på nytt förseglas och inte öppnas förrän den 21 mars år 2000.

Paul Gustaf Andreios LidbackVem var P.G.A. Lidback
Paul Gustaf Andreios Lidback föddes år 1778 på Stora Våxnäs, Karlstad. På fädernet härstammade han från en förmögen kopparslagarsläkt från Lidköping, därav namnet Lidback. På mödernet finns gemensamma förfäder med bl. a. familjerna Geijer, Lagerlöf, Tegnér och Fröding. Efter studier i Uppsala gifte han sig 1801 med Julie Wallstedt från Steneby. Den växande familjen bodde på Lövnäs vid Bomstad i västra Karlstad till 1816. Då arrenderade Lidback överstebostället Hammar på Hammarö.

Flera års översvämningar, nyodlingsabeten och vägbyggen ledde 1822 till konkurs för Lidback. Hans hustru avled följande år och 1824 fortsatte olyckorna: Fideikommisset Stora Våxnäs med Kanikenäset blev 1824 fråndömt Lidback och tilldömdes hans son Paulus Julius. Lidback överklagade i alla instanser, men även Kungl Majt stod fast vid domen. Han gifte sig andra gången 1829, nu med änkan Ulrika Schönbom. På hennes gård, Östra Tye på Hammarön, upprättade Andreios ett tryckeri, där han kunde trycka sina första skrifter. Med Ulrika fick han två barn, en pojke och en flicka. Pojken dog som liten, men flickan blev hans älsklingsdotter, Malvina, som skulle bli hans bästa stöd på äldre dagar. Det fanns knappast någon samhällsfråga, som inte engagerade Lidback. Vid Hammaröns sockenstämmor väckte han åtskilliga reformförslag. Han ivrade för att fattigvården skulle organiseras så, att alla lösdrivare fick arbete hos en ansvarig husbonde. En liten skatt skulle tas upp för att finansiera projektet. Andreios ville ha en centralt belägen skolbyggnad för socknens alla barn.

Han föreslog bildandet av en måttlighetsförening, Dygdekraftens Ädlingar. Dessa föredömliga män skulle utgöra en kärntrupp i socknen och övervaka alla inom var sin rote. Allt övermått i mat, dryck och kläder skulle bannlysas. Speciellt skulle importerade lyxvaror hårt begränsas. Tullmjölkvarn, spannmålsmagasin och penningbank skulle inrättas med tanke på magra år. Men sedan karlarna lyssnat på Lidbacks utläggningar, lät sockenstämman det mesta bero. Lidback var gift två gånger och fick tio barn, varav fem dog tidigt. Han var änkling de sista femton åren av sitt liv, men hade då hjälp i vardagssysslorna av sin yngsta dotter Malvina.

På kammaren Där Ner i Södra Gunnerudstorp
Lidback satt i kammaren på övervåningen, till Där Ner (fönstret längst till vänster), och brottades med räkenskaperna för lanthandeln, för sitt hushåll hos sin son prästen, över sina usla kontakter med denne, som Lidback bland annat anklagade för dålig hushållning och dålig barnuppfostran. Till sockenstämmans möten i kyrkan förberedde Lidback långa skriftliga inlägg, som han läste upp. Inte sällan innehöll de insinuanta personangrepp. Det hände att bygdens store son, kyrkoherden och historikern Anders Fryxell, ledde stämman och därvid på ett elegant sätt bemötte Lidbacks anklagelser.

Vad skriver Lidback om?
Lidback avslutade 1848 i Östra Emtervik sin "omklädda", moderniserade Bibel, samma år som kyrkan fick sin försenade invigning. Det unika bandet har omkring 480 tätt handskrivna sidor med Andreios evangelium allra sist. Lidback var påverkad av den filosofi, som ofta kallas deism, som särskilt under 1600- och 1700-talen påverkade många lärda. I sitt evangelium lovprisar Lidback den ende, förnuftige Guden, som han ibland kallar Det Högsta Väsendet. Han ger framtidens människor den vägledningen, att de först ska söka finna lyckan på jorden. Sedan kan de i bästa fall få uppleva den himmelska lyckan.

Lidbacks handskrivna Bibel i manuskript
Lidbacks bibel avslutas med Pauli Andreios Lidbacks Epistlar till Människosläktet, vilka består av 12 epistlar med 3 till 36 verser, som den femte evangelisten efter Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Lidback försökte förgäves få sin bibel tryckt.

Bildtext under bilden på omslaget av Lidbacks Bibel:
Det Goda Hjertats och Det Sunda Människoförnuftets försök att omkläda Svenska Bibeln af Paul Gustaf Andreios Lidback. Den 21 mars 1847 i början av nått 70 år.
Förord: förvillade och förvillande Läsare Präster Secter hafva föranledt detta

På flera ställen i sin "förklädda bibel" ger Lidback uttryck för sin tro och sitt gudsbegrepp som i Tredje episteln, 18 versen: "Se så den är, o Människa! Din Skapare, åtminstone för min fattningsgåva, sådan tillbeder jag Honom Ensam, icke Treenig, icke tretusendenig, utan Ensam, uteslutande Ensam, för att icke falla uti Avguderi och för att icke bryta mot det första budet: Du skall inga andra Gudar hava för mig".

Flera skrifter
En av Lidbacks tryckta skrifter, Mitt Hjertas Runor, eller Hemstunds Dikter, samt Satyrer och Ironier. Han låter 1847 trycka 103 av de egna dikterna under titeln Mitt Hjertas Runor eller Hemstunds Dikter. Andreios lämnar i dikterna ut sig själv och sina känslor för sina familjemedlemmar, levande eller döda, hyllar vänner på deras namns- eller födelsedagar, avslöjar svärmiska känslor för vissa namngivna kvinnor, manar Sveriges och Norges i union förenade nationer att gå samman i en enda nation, etc. Bondepraktikan innehåller råd och anvisningar om jordbruk, praktiska råd om hemliv och om barnuppfostran, räknelära m.m.

Samhällsreformatoriska skriften Socrates och Solon
Kung Carl XIV Johan och kronprins Oscar
År 1839 får Lidback företräde hos de kungliga och förärar dem var sitt exemplar av sin 360 sidor samhällsreformatoriska skrift Socrates och Solon. Han bönfaller kungen att till nästa möte med Rikets Ständer låta rekvirera ett antal exemplar av hans skrift.
Europa
Oroligheter i Europa
Från sin kammare på Där Ner i Södra Gunnerudstorp följer Lidback noga utvecklingen i Europa. I ett folkuppror i Paris 22 februari 1848 tar republikanerna makten i Frankrike. Februarierevolutionen får återverkningar i hela Europa. Den 4 maj samma år fattar Lidback pennan och skriver brev till Franska Republikens förste medborgare, ledamoten av den provisoriska regeringen Monsieur Alfonso de Lamartine och till Påven i Rom Pius IX. Han erbjuder dem sin samhällsuppställningsskrift Socrates och Solon.

Ack! tidevarvens kommande släkter!
Paul Gustaf Andreois budskap till 1900- och 2000-talens människosläkten är stundom handfast konkreta. Han ger många råd: Edert Universal Språk, äfensom Religion, bör vara Ett, på det att Ni skolen kunna förstå hvarandra öfver hela jodklotet . . . . Alla Näringsfång . . . böra vara fria för enhvar … Edert Myntväsende bör vara utaf en och samma egenskap och benämning.

Sommaren 1850 försökte Lidback bilda en fredsförening i Östra Ämtervik.
»Jag föddes ett århundrade för bittida!«
Paul Gustaf Andreios Lidback

I mars 1855 ber Lidback sockennämnden i Östra Emtervik att ställa in kofferten i kyrkan. Den skulle inte få öppnas förrän den 21 mars år 1900. Selmas far E. G. Lagerlöf var en av dem som undertecknade sockennämndens protokoll. När Lidbacks son Paul Julius dör år 1855 flyttar han till sin dotter, prästfrun Nahyda Bergman i Högsäter, Dalsland. Hon och maken, schartauanen Anders Gabriel Bergman, hade sedan länge erbjudit Andreios att få sluta sina dagar hos dem. Lidback avled den 29 juli år 1857.

Koffertens innehåll vid inventeringen 1976
Denna förteckning upprättades i samband med genomgång av koffertens innehåll för Hammarö hembygdsförenings räkning 1976 av Roy Olsson och Johnny Nilsson.
1. Porträtt (oljemålning) av P. G. Lidback år 1800.
2. ABCD-bok, katekes, bondepraktika m.m. i ett band. 3 ex.
3. Lidbacks Fidei-Commissets lefverne och död. 6 ex.
4. Socrates och Solon. Hammarö Tidskrift, obunden nr 1–66. 1 ex. bunden nr 2–66. 1 ex.
5. Middagsbladet nr 1–64. 1 ex. 4 lösa dubbelexemplar av nr 43
6. Socrates och Solon. Samhälls - Uppställning -Tidskrift. 6 ex.
7. Mitt Hjertas Runor eller Hemstunds Dikter samt tre häften Satyrer och Ironier. 4 ex.
8. Det Goda Hjertas och det Sunda Menniskoförnuftets Försök att Omkläda Svenska Bibeln, i manuskript.
9. Diverse handlingar rörande Paul Lidbacks fideikomisstiftelse.
10. L´inseperable, i manuskript. Del 1 daterad 25/1 1797 Del 2 daterad 1/6 1799 Del 3 daterad 1841 Del 4 eg. forts på Hemstunds Dikter
11. Konvolut med diverse brev och urklipp.
12. En bunt diverse tidskrifter.
13. Reglemente för Ny sockens spannmålsmagasin och magasinskassa från 1832. 2 ex.
14. Årsberättelse för 1830 rörande Wermländska Hushållningssällskapet.
15. Anmälan om Socrates och Solon, Hammarö Tidskrift (1830) 8 ex.
16. Anmälan om Socrates och Solon (1831) 1 ex.

Anm. De två predikningar, som nämns i protokollet från år 1900 under denna punkt, har ej återfunnits.

Källor:
Källmaterial författat av Andreios Lidback.
Östra Ämterviks församlings originalhandlingar ur kofferten.
Östra Ämterviks hembygdsförenings bildarkiv.
Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf.
Kavaljeren Farbror Eberhard av Birgitta Eneroth.

Källa:
Roy Olsson, Hammarö hembygdsförening
Marie Söhrman, Östra Ämterviks hembygdsförening


Uncle Eberhard's trunk

På Svenska

Paul Gustaf Andreios LidbackPaul Gustaf Andreios Lidback
He was the man who inspired Lagerlöf's novel character, the chevalier Uncle Eberhard in The Saga of Gösta Berling. Born on the 21st of March 1778 in Karlstad, Sweden, he was married twice and came to have ten children, whereof five passed away at young age. He was twice a widower as well. In 1848 Lidback moved in at his son's Paul Julius, a priest apprentice in Östra Ämtervik, together with his youngest daughter Malvina. After the son's death in 1855 he moved again, this time to his daughter Nahyda who lived in Högsäter, Dalsland. Lidback died on the 29th of July 1857.


Writings hidden in the trunk
Lidback completed his modernized version of Bible in 1848. It consisted of 480 handwritten pages with Andreios' own gospel at the very end. Other texts in the trunk were his reformational Socrates and Solon, poems Mitt Hjertas Runor (My Heart's Runes) and Satyrer och Ironier (Satires and Ironies), as well as his own farmer almanac. He put all those texts in the trunk, together with a couple of newspaper articles, a bunch of various letters, and an oil painting of himself in his youth.

King Carl XIV Johan and Prince Oscar
In 1839 Lidback received the king's and prince's honors. He gifted them both a copy of the 360-pages long text Socrates och Solon each. He pleaded the king to distribute a couple more exemplars of the work during his upcoming meeting with the Council.

Europa Uproar in Europe
Lidback had been following Europe's political changes from his room in Södra Gunnerudstorp, Östra Ämtervik. He saw The February Revolution in of 1848 in Paris affect the whole continent. On the 4th of May the same year he wrote letters to the French Republic's most respected citizen, politician Alphonse de Lamartine, and to the pope Pius IX in Rome. He gifted the two his text Socrates and Solon too.

O, ye future generations!
Paul Gustaf Andreois message to his 1900 and 2000 successors are clear. He leaves them many advices: Your Universal Tongue, as well as Religion, shall be One so that all people of the world can understand each other… All Your crops should be free for each and everyone of You…. Your currency shall also be one and have the same name and value.

In the summer of 1850 Lindack tried to found a peace organisation in Östra Ämtervik:
»I was born a century too soon«
Paul Gustaf Andreios Lidback

An unusual request
In 1855 Lidback requested the parish in Östra Ämtervik to let him place the trunk in the church. It was not to be opened before the 21st of March 1900, when its contents were to be revealed for the public. Should his message not be accepted, the trunk was to be sealed again and not opened until the 21st of March 2000. The father of the famous Swedish writer Selma Lagerlöf, E. G. Lagerlöf, was one of those who signed the confirmation protocol.

Amor vincit omnia (Love overcomes all)
There is an old storage under the balcony of Svartsjö church. It is filled with used cemetery spades, broken churchbenches, signs and various types of trash. In there, underneath a thick layer of dust, is a casket incrusted with mosaic of the finest mother of pearl hidden away from the man's eye. If one removes a little bit of the dust off its surface, the casket seems to glimmer like a bedrock-wall taken out of a fairytale. The trunk is locked and the key to it hidden away, safe and sound, never to be used. That's how chapter 31 in Selma Lagerlöf's Gösta Berling's saga begins.

The contents of the trunk during the 1976 inventory
This list was drawn up in connection with a review of the contents of the trunk on behalf of Hammarö hembygdsförening in 1976 by Roy Olsson and Johnny Nilsson.
• Portrait (oil painting) by P. G. Lidback in 1800.
• ABCD-book, catechism, peasant practice m.m. in a band.
• Lidbacks Fidei-Commissets life and death.
• Socrates and Solon. Hammarö Tidskrift, unbound no. 1–66.
• Middagsbladet no. 1–64. 1 ex. 4 loose double copies of heading.
• Socrates and Solon. Society - Shelf - Journal.
• My Heart's Runes or Hemstund's Poems and three booklets Satyrs and Ironies.
• The Good Heart's and Healthy Human Reason's Attempt to Transform the Swedish Bible into Manuscripts. Note The two sermons mentioned in the minutes from 1900 under this item have not been found.
• Various documents concerning Paul Lidback's fideicomis foundation.
• Readable in manuscript. Part 1 dated 25/1 1797 Part 2 dated 1/6 1799 Part 3 dated 1841 Part 4 eg. continued on Hemstunds Dikter • Envelope with various letters and clippings.
• A bundle of various magazines.
• Regulations for the New Parish's grain magazine and magazine cash register from 1832. 2 copies.
• Annual report for 1830 concerning the Wermland Household Society.
• Anmälan om Socrates och Solon, Hammarö Tidskrift (1830).
• Notification of Socrates and Solon.

Sources:
Roy Olsson, Hammarö hembygdsförening.
Marie Söhrman, Östra Ämterviks hembygdsförening.